Vi vill väcka diskussion och påverka de problempunkter i samhället som förorsakar fragmentering och stagnation om de är otillräckligt genomarbetade.

Hopp och kontinuitet uppnås genom att arbeta tillsammans.  

            

Att skapa ny förståelse om förändring Tankesmedjan RYD deltar i den samhälleliga diskussionen genom att betrakta Finland och dess medborgare genom gruppdynamisk specificering. RYD belyser de handlingssätt som styr samhället. Vissa fokuspunkter i förändringsprocessen är relaterade till svårigheter. Dessa inkluderar till exempel generationsväxling, annanhet och rörliga gränser. Genom att öppna gruppdynamiska beteendemodeller synliggör RYD den korruption som snedvrider organisationer och erövrar plats av deras primära uppgift.

RYD publicerar webbtidningen Den Nationella Dynamiken och organiserar workshops under temat Identifiera korruptionen för politiska beslutsfattare. För sin verksamhet har RYD beviljats ett treårigt stipendium av Konestiftelsen.

Viktiga aspekter i analysen

RYDs systemiska psykodynamiska infallsvinkel är en tvärvetenskaplig utgångspunkt som kombinerar trefaldigheten:

  • psykoanalytiska influenser,
  • gruppdynamiska teorier och praktiker, och
  • de öppna systemens medvetenhet om uppgifter och gränser.

 

Tankesmedjans utgångspunkter tar tillvara medlemmarnas intresse i psykodynamik och social dynamik. Synpunkter kan vara till exempel psykoanalytiska eller socialantropologiska teorier, den individuella eller kollektiva identiteten och hur alteriteten formar sig. Tänkbara kompletterande betraktelsesätt är tex. granskning utifrån komplexa adaptiva systems (CAS) aspekter som ofta visualiseras med hjälp av Mandelbrot fraktaler.

I sådana system delarna är bara delvist kopplade till varandra. Typiskt för dessa är förändringar som ofta händer med små steg, skapade genom paradoxer. Nedan kan du titta visualisering av Mandelbrot fraktaler och en kort introduktion till komplexa adaptiva system.

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Ytliga förenklingar, djupa känslor

Betecknande för vår tidsepok är nationella men också internationella synbara kollektiva rörelser. Intrycken grundar sig på förenklingar, och erbjuder externt lätta men i själva verket ytliga lösningsmodeller som i stället ökar fragmenteringen. Populistiska rörelser och populistiska strömningar i andra sammanhang erbjuder många talande exempel angående detta fenomen.

Identitet, gränser, annanhet och förändring

Den nationella identifikationen, identiteten, annanheten och gränserna, blir ständigt ifrågasatta. Generationernas ömsesidiga relationer förändras och generationerna ändras. Den sexuella, psykiska och sociala identiteten och dess motpol annanhet ändras, lika väl som den nationella, språkliga, socioekonomiska och ideologisk identiteten och annanhet, ändras.

Förändring sker i de kollektiv där medlemskapet formas av identitet medans medlemmarna förenar sig och åt andra håll skiljer sig ifrån kollektivet. Gränserna så väl som de kollektiva, som de individuella identiteterna, möter ständigt nya utmaningar för att röra på sig eller flytta på gränserna. Situationen blir allt mer komplicerad av ständigt skiftande beroendeskap mellan individer och kollektiver.

Enligt både psykoanalytiska och andra föreställningar bildas och upprätthålls identitet på grundval av identifikation i vilken gränser bildas i förhållande till annorlundahet.

Ändring från en ostabilitet till en annan

Under nuvarande omständigheter känner många att deras möjligheter att påverka är marginell. Vi är tvungna att leva i en värld av paradoxer, där möjligheterna till ett förutseende är små. Angelägenheter som påverkar processerna är ofta löst ihopkopplade med varandra; ibland knappast inte alls.

Förändringar är ofta möjliga men med bara små steg i taget, dock i vissa fall snabbare. Istället för balans kan utvecklings bilden bättre beskrivas som rörelse från ett ostabilt läge till ett annat.

Det är avgörande att kunna arbeta tillsammans för att överleva

Från RYDs aspekt sätter man uppmärksamheten till sådana element som hopp, kontinuitet, tillhörighet och uppehållandet av förändringen. Trots ångesten som når kollektiva “mått och mätt”, är det avgörande för vår överlevnad att kunna arbeta tillsammans.

Vi lever i en ständig förändringsprocess
draperier

Från existentialismens synpunkt ångest hör oundvikligen till människans öde och den ökar i den ständiga förändringsprocessen. Sorgen och bearbetandet av sorgen är väsentligt för all förändring.

Splittring, stagnation och integration

Från Tankesmedjan RYDs synpunkt kan den otillräckliga processeringen leda till fenomen som stagnation och splittring. I det fallet är det omöjligt att nå integration och föga troligt att man samarbetar trots att det finns starka gemensamma skäl till det.

RYD kartlägger och validerar konkreta tillvägagångssätt som kan tillämpas för att minska fragmenteringen och stagnationen i vårt samhälle.