Tarkoituksemme on herättää keskustelua  ja vaikuttaa niihin yhteiskuntamme solmukohtiin, joiden epäonnistunut työstäminen synnyttää pirstoutumista ja jumiutumista.

Toivo ja jatkuvuus syntyvät kyvystämme tehdä yhdessä työtä.        

            

RYD-ajatushautomo osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarkastelemalla Suomea ja sen asukkaita ryhmädynaamisen erittelyn avulla. Tarkastelemme yhteiskunnallemme ominaisia tapoja organisoitua. RYD valottaa yhteiskuntaa ohjaavia toimintatapoja psykodynaamiseen viitekehykseen pohjaten. Tietyt fokaaliset kohdat muutosprosessissa synnyttävät vaikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi sukupolvien vaihdos, toiseus ja liikuteltavat rajat. Ryhmädynaamisia toimintamalleja avaamalla RYD tekee näkyväksi korruptiota, joka vinouttaa organisaatioita ja valtaa tilaa niiden ensisijaiselta tehtävältä.

RYD julkaisee Kansallinen Dynamiikka -verkkolehteä sekä järjestää Tunnista korruptio-työpajoja poliittisille päättäjille. Toimintaansa varten RYD on saanut Koneen Säätiön kolmivuotisen apurahan.

Tarkastelun näkökulmia

Psykodynaaminen tulokulmamme on poikkitieteellinen lähtökohta, joka yhdistää kolminaisuuden

  • psykoanalyyttisistä vaikutteista,
  • ryhmädynaamisista teorioista ja käytännöistä, sekä
  • avoimien systeemien tehtävä- ja rajatietoisuuden.

 

Näkökulmiamme ovat esimerkiksi psykoanalyyttiset ja sosiaaliantropologiset käsitykset yksilön ja kollektiivin identiteetin ja toisaalta alteriteetin eli toiseuden muodostumisesta. Täydentäviin lähtökohtiin kuuluu kompleksisten, adaptiivisten järjestelmien (CAS) tarjoama näkökulma. Niitä kuvannetaan usein Mandelbrotin fraktaalien avulla.

Kyseisissä järjestelmissä osat ovat vain osittain kiinnittyneitä toisiinsa. Olennaista on usein pienin askelin tapahtuva jatkuva muutos, joka syntyy paradoksien kautta. Alta voit katsoa Mandelbrotin fraktaalien visualisointia ja lyhyen johdatuksen kompleksisiin adaptiivisiin järjestelmiin.

Katso video
Katso video
Pinnallisia yksinkertaistuksia, syviä tunteita

Aikakauttamme leimaavat kansalliset mutta myös kansainvälisesti näkyvät kollektiiviset liikkeet. Ne vaikuttavat yksinkertaistuksien kautta tarjoamalla näennäisesti helppoja mutta itse asiassa pinnallisia ja pirstoutumista lisääviä ratkaisumalleja. Populistiset liikkeet ja populistiset juonteet muissa liikehdinnöissä tarjoavat tästä monia paljon puhuvia esimerkkejä.

Identiteetti, toiseus, rajat

Kansallinen identifikaatio, identiteetti, toiseus ja rajat joutuvat alituisesti kyseenalaisiksi. Sukupolvien keskinäiset suhteet muuttuvat ja sukupolvet vaihtuvat. Psyykkinen ja sosiaalinen sukupuolinen identiteetti ja sen vastapoolina toiseus muuttuvat. Samoin muuttuvat kansallinen, kielellinen, sosioekonominen ja maailmankatsomuksellinen identiteetti ja toiseus.

Jäsenyydet identiteettien mukaan rajautuvissa kollektiiveissa muuttuvat jäsenten liittyessä ja toisaalta erkaantuessa. Kollektiivien ja yksilöiden identiteettien rajoihin kohdistuu alituisia haasteita rajojen liikuttelemisen ja siirtämisen vuoksi. Tilannetta monimutkaistavat yksilöiden ja kollektiivien monimutkaiset ja alati muuttuvat keskinäiset riippuvuudet.

Sekä psykoanalyyttisten että muiden käsitysten mukaan identiteetti muodostuu ja pysyy yllä identifikaation perusteella rajojen muodostuessa suhteessa toiseuteen.

Muutos epätasapainotilasta toiseen

Vallitsevissa oloissa moni kokee vaikuttamisen mahdollisuutensa vähäisiksi. Joudumme elämään paradoksien maailmassa, jossa ennakoitavuus on hyvinkin vähäistä. Tapahtumakulkuihin vaikuttavat seikat ovat usein kytkeytyneet toisiinsa vain löysästi ja toisinaan tuskin lainkaan.

Muutos on usein mahdollista vain pienin askelin joskin toisinaan nopeammin. Tasapainon sijaan kehityskuvaa luonnehtii pikemminkin liike epätasapainotilasta toiseen.

Kyky tehdä yhdessä työtä

RYD:n huomio kiinnittyy toivon, jatkuvuuden, yhteenkuuluvuuden ja muutoksen ylläpysymiseen. Huolimatta kollektiivisiin mittoihin yltävästä ahdistuksesta selviytymiselle on keskeistä kyky tehdä yhdessä työtä.

Elämme jatkuvassa muutosprosessissa
verhot

Ahdistus kuuluu väistämättä ihmisen elämään ja se lisääntyy jatkuvassa muutosprosessissa. Suru ja sen läpityöskentely on välttämätöntä kaikelle muutokselle.

Riittämättömästi käsiteltynä muutos saattaa kollektiivisten projektioiden kautta katalysoida yhtäältä vainoharhalle analogisia prosesseja polarisaation kautta muovautuneine viholliskuvineen ja toisaalta maanisen kaikkivoipaisia prosesseja vahvoine johtajineen ja muine ideaalifiguureineen. Ne kuitenkin valmistelevat tietä entistä katkerampiin kollektiivisiin pettymyksiin

Pirstoutuminen, jumiutuminen

Suomalainen yhteiskunta on osa globaalia ilmiötä, jossa hierarkkiset yhteiskuntamallit vaihtuvat ”kompleksisiksi systeemeiksi”, jotka adaptoituvat helposti muutokseen. Jos muutosprosessi epäonnistuu, yhteiskuntaan syntyy pirstoutumista ja jumiutumista.

Ajatushautomo RYD katsoo, että riittämätön prosessointi on omiaan johtamaan pirstoutumiseen ja pysähtyneisyyteen. Tällöin on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada aikaan integraatiota. Yhteistyötä tuskin tehdään, vaikka sille olisi olemassa vahvat syyt.

RYD kartoittaa ja kelpoistaa konkreettisia lähestymistapoja, joiden sovelluksilla voidaan vähentää yhteiskuntamme pirstoutuneisuutta ja pysähtyneisyyttä.